Ana Sayfa / Çalışma Alanlarımız

 

Çalışma Alanlarımız

B+B Hukuk, müvekkillerine birleşme ve devralmala, şirketler ve ticaret hukuku, e-ticaret ve bilişim hukuku, rekabet hukuku, iş hukuku, gayrimenkul hukuku, enerji hukuku ve dava takibi dahil olmak üzere geniş bir çerçevede hizmet sunmaktadır. Düzenli olarak, Türkiye'de halihazırda mevcut olan veya ticari faaliyete başlamayı planlayan müvekkillerimize sayılan hususlarda danışmanlık yapmaktayız.

 

Şirketler Hukuku

B+B Hukuk Bürosu tarafından şirket kuruluşları, genel kurulların düzenlenmesi, şirket esas sözleşmelerinin hazırlanması ve değiştirilmesi, pay devirleri, ortaklar arası şirket idare sözleşmeleri, genel kurul kararlarının iptali, ön incelemelerinin ve hukuki altyapılarının hazırlanması, gerekli idari izinlerin alınması, kıymetli evrak hukukuna dayalı çek, senet, poliçe gibi kambiyo senetlerinden doğan alacak ve iptal davaları ile takiplerinin yürütülmesi, borsa ve sermaye piyasası itilaflarının giderilmesi, cari hesap, kira, alım-satım, kredi, bayilik sözleşmelerinin düzenlenmesi ve bu sözleşmelerden doğan davalar ile icra takiplerinin yürütülmesi konularında Türkçe, İngilizce, İtalyanca ve Fransızca dillerinde hizmetler verilmektedir.

Birleşme ve Devralmalar

Birleşme veya devralma işleminin hukuki altyapısını hazırlama, ön hukuki incelemelerini gerçekleştirme, yabancı yatırımlar için olanlar da dâhil olmak üzere gerekli idari izinlerini alma, işlem süresince pazarlıkları yürütme ve niyet mektupları, hisse devir sözleşmeleri, teminat sözleşmeleri, hissedarlar sözleşmeleri gibi tanzim edilmesi gerekli tüm belgeleri hazırlama hizmetlerini de kapsamak üzere, bir birleşme veya devralmanın her bir aşamasında müvekkillerimizin yanında ve hizmetinde yer almaktayız. Bunların yanı sıra, mali güçlük yaşayan veya kayyum tarafından idare edilen şirketlerin yönetilmesi ve/veya satın alınması; ortak girişimler, geçici ortak teşebbüsler veya iş birleşmeleri; üst düzey yöneticiler için mali haklar; anonim ve limited şirket kuruluşları, şirket merkezi açılışları, şube, irtibat bürosu veya temsilcilik kuruluşları ve şirket kayıtlarının tutulması gibi konularda da hukuk hizmeti vermekteyiz

Ticari Sözleşmeler

Büromuz esas olarak yerel hukuka ve AB hukukuna ilişkin distribütörlük, münhasır veya ihtiyari distribütörlük anlaşmaları ve franchise sözleşmeleri; satış yöneticileri, brokerlar ve satış temsilcilerine ilişkin sözleşmeler; tedarikçi ve dağıtıcılarla hukuki ilişkileri düzenleyen sözleşmeler, çerçeve anlaşmaları, alım-satım ve tedarik sözleşmeleri; müşavirlik sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri, yerel ve uluslar arası taşıma sözleşmeleri, üretim anlaşmaları ve taşeronlarla yapılan sözleşmelerin hazırlanmasında hizmet vermektedir.

Bilişim Hukuku

Hukuk büromuz tarafından Bilişim Hukuku kapsamında müvekkillerimize internet yoluyla yapılan marka ihlalleri, ceza kanunumuza yeni girmiş olan ‘bilişim suçları’ (sistemde bulunan bilgileri izinsiz kullanmak, nakletmek, yarar sağlamak amacıyla sistem ve unsurları değiştirmek, bilişim yolu ile işlenen dolandırıcılık, sahtecilik suçları), e-ticaret, telekomünikasyon işlerinin yürütümü, kullanıcı sözleşmeleri, telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinlerin alınması ve servis hizmet sözleşmeleri konularında danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

E-Ticaret Hukuku

Türkiye’de gelişmekte olan elektronik ticaret hukuku, internet üzerinden gerçekleştirilen tüm satış ve hizmet sağlama modellerine uygun çözümlerin üretilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan mevzuat çerçevesinde yapılmak istenen ürün ve hizmet satışlarına uygun hukuki alt yapıların oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Hukuk Büromuz bu çözümleri müvekkillerine sunmakta olup, Elektronik Ticaret Hukuku alanlarında sunulan hizmetler aşağıdaki şekildedir,

 • İnternet içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcısına yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • İnternet üzerinden mal ve hizmek satan şirketlere yönelik olarak hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi,
 • Elektronik ticaret faaliyetinin yürütülmesinde hizmet veren üçüncü kişilerle olan sözleşmelerin bu sektördeki riskler dikkate alınarak hazırlanması,
 • Kredi kartı dolandırıcılıkları hakkında savcılık şikayetlerinin ve davaların yürütülmesi

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para

B+B Hukuk Bürosu, Türkiye'de yapılan yasal düzenlemeler sonucunda faaliyetleri BDDK iznine tabi kılınan ödeme kuruşlarının lisans alma süreçlerinin yürütülmesinde, başvuru dosyalarının hazırlanması ve sürecin takibinde, bu şirketlerin gerekli hukuki koşullara uygunluğunun denetlenmesinde ve üçüncü kişilerle akdettikleri hizmet sözleşmelerinin hazırlanmasında destek vermektedir.

Kültür ve Sanat Hukuku

B+B Hukuk Bürosu, müvekkillerine fikri mülkiyet haklarını korumak için gerekli olan tüm hukuki yardımı sağlamaktadır. B+B Hukuk, fikri mülkiyet uyuşmazlıkları için dava açmanın yanısıra müvekkillerinin markalarının, patent ve ensütriyel tasarımlarının korunması için Türk Patent Enstitüsüne tescili konusunda yardımcı olmaktadır. B+B Hukuk Bürosu, telif hakları, ticari sırların korunması, veri koruması konularında hukuki hizmet vermekte, ayrıca sinema, televizyon ve müzik eserleri alanında sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, teknoloji transfer ve know how transfer sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere süreçlerinde hukuki yardımda bulunmaktadır.

İş Hukuku

B+B HUKUK, iş hukuku alanında, iş sözleşmelerinin hazırlanması, iş yeri yönetmeliği gibi konularda uyuşmazlık öncesi danışmanlık hizmeti sunmakla birlikte, iş hayatının seyri içerisinde, iş yeri devri, işveren değişikliği, organizasyon değişiklikleri, iş akdinin sonlandırılması hususunda müvekkillere hizmet sunmaktadır. Uyuşmazlıkların dava takipleri de B+B Hukuk Bürosu tarafından yürütülmektedir.

Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku ülkemizde oldukça yeni bir konu olmasına rağmen Büromuzun faaliyet alanlarının başında yer almaktadır. Büromuz Türk ve Avrupa Topluluğu mevzuatı çerçevesinde birleşmeler, hakim durum, eşit durumdakilere farklı muamele yapmak ve diğer sınırlayıcı ticari alanlarda önemli endüstri dallarında faaliyet gösteren şirketlere danışmanlık yapmaktadır. B+B olarak yabancı ülkedeki muhataplar ve uluslararası danışmanlık veren hukuk firmaları ile yakın çalışma içerisinde bulunarak, Müvekkillerimize benzersiz bir biçimde hukukun birçok alanında hizmet sunulmaktadır. Ortak girişim, tedarik, yetkili tek satıcılık, acente, lisans, hizmet ve taşeron sözleşmelerini kapsayan sözleşmeler ile rakipler arası ilişkilerde kılavuzluk hizmeti sunmaktayız. Büromuz avukatları ayrıca dikey anlaşmalar, yatay işbirliği anlaşmaları ve lisans anlaşmalarına ilişkin olarak Rekabet Kurulu nezdinde yapılacak başvurular ve diğer işlemlerde de Müvekkillerini Rekabet Kurulu önünde temsil etmektedirler.

Enerji Hukuku

Hukuk Büromuz özellikle Doğal Gaz, Petrol, LPG, Elektrik Piyasasına ilişkin konularında ilgili yönetmelikler, tebliğler kurul kararlarına ilişkin hukuki destekte bulunmanın yanı sıra, Lisans başvuruları, ihalelere teklif sunulması ve ihtilaf konularında da müvekkillerimizin yanında yer almaktadır.

İcra ve İflas Hukuku

İcra Müdürlükleri nezdinde takiplerin başlatılması, itirazın iptali davaları, menfi tespit davaları, Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile takiplerin, İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İcra takiplerinin, Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile icra takiplerinin başlatılması ve ilgili takiplere ilişkin davaların yürütülmesi gibi hizmetler sağlanmaktadır. İflas verilmesi, İflasın ertelenmesi, konkordato ilanı, icra takibi, imzaya/borca itiraz ve istihkak davaları, borçtan kurtulma ve ödenen paranın geri alınması davaları bu alanda sunduğumuz hizmetlerden bazılarıdır.

Gayrimenkul Hukuku

Büromuz gayrimenkul hukukunda her geçen gün artan tecrübesiyle müvekkillerine gayrimenkul alımı konusunda gerekli hukuki altyapıyı hazırlamakta, her türlü kira sözleşmelerini hazırlamakta ve kompleks taşınmazlar ile alışveriş merkezlerinin projelendirilmesinde ve bu projelerin uygulanmasında hukuki danışmanlık sağlamaktadır.

Bu sayılanların yanı sıra büromuz, müvekkillerimize inşaat projelerinin mevzuata uygunluğunu sağlayıcı nitelikte danışmanlık yapmakta; faaliyetlerinin yasal, mali ve finansal esaslarıyla sözleşmesel yükümlülüklerine ilişkin olarak hukuki hizmet vermektedir.

Vakıflar & Dernekler Hukuku

Büromuz vakıf ve derneklerin kuruluşu için gerekli olan senet ve tüzüklerin hazırlanması, kuruluşların ilgili kurumlar nezdinde takibi, amaca uygun enstrümanların yaratılması, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının düzenlenmesi konularında hizmet vermektedir.

Aile Hukuku

B+B Hukuk Bürosu aile hukukuna ilişkin olarak aşağıda sayılan hizmetleri sunmaktadır;

 • Evlilik öncesi eşlere uygulanacak mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması ile bu konuya ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi zararların giderilmesi için açılacak davalarda müvekkillerin temsili,
 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi,
 • Boşanma davalarında, nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ile eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi,
 • Evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soy bağının kurulması, nesebin reddi, çocuk malları davalarının takibi ile evlat edinme işlemleri,
 • Vesayet, kayyım, yasal danışmanlık konularında hukuki yardım,
 • Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi,
 • Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne işlenmesi.

Dava Takibi

B+B Hukuk Bürosu'nun avukatları, müvekkillerini mahkemelerin ve temyiz makamlarının her derecesinde temsil etmektedirler. Büromuz avukatları aşağıdaki hukuk dalları da dâhil olmak üzere geniş bir alanda uzman dava hizmeti sağlamaktadırlar.

 • Şirketler hukuku uygulamalarından kaynaklanan ihtilaflar,
 • Ticari sözleşmelerden kaynaklanan ulusal ve uluslar arası ihtilaflar,
 • Gayrimenkul ihtilafları,
 • Fikri mülkiyet hukukundan kaynaklanan ihtilaflar,
 • Tüketici hukukundan kaynaklanan ihtilaflar,
 • İş hukukundan (İşçi-İşveren İlişkisi) kaynaklanan ihtilaflar,
 • Tazminat hukukundan kaynaklanan ihtilaflar.